ສະຖິຕິ

  • 2454 ສະຖິຕິນັກສຶກສາ 2022 - 2023
  • 1517 ນັກສຶກສາຍິງ 2022 - 2023
  • 11 ຈຳນວນອາຈານທີ່ຈົບ ປ.ເອກ
  • 74 ຈຳນວນອາຈານທີ່ຈົບ ປ.ໂທ
  • 14 ຈຳນວນອາຈານທີ່ຈົບ ປ.ຕີ
ທີ່ຕັ້ງ
ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ລາວ
ໂທລະສັບ
(856 21) 770876
ອີເມວ
ຕູ້ ປນ :7322, info.fss@nuol.edu.la
ເວັບໄຊ
http://fss.nuol.edu.la