1. ຊື່ຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ, ສາຂາວິຊາ ການທ່ອງທ່ຽວ
(Bachelor of Art Program in Tourism)
2. ຊື່ປະກາສະນິຍະບັດ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ : ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art in Tourism
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ : ປ ສ ທ
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ : B. A. T
3. ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ.