1. ຊື່ຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ການທ່ອງທ່ຽວ
(Bachelor of Art Program in Tourism)
2. ຊື່ປະກາສະນີິຍະບັດ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ :ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art in Tourism
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ : ປ ສ ທ
-ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ : B. A. T
3. ໜ່ວຍງານທ
ີ່ຮັບຜິດຊອບ :ພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວແລະ ການໂຮງແຮມ,
ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

1. ຊື່ຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ການໂຮງແຮມ
(Bachelor of Art Program in Hotel)
2. ຊື່ປະກາສະນິີຍະບັດ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ: ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການໂຮງແຮມ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art in Hotel
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ: ປ ສ ຮ
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ: B. A. H
3. ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວແລະ ການໂຮງແຮມ
ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

1. ຊື່ຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ: ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ
- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts Program in Library and Information Sciences

2. ຊື່ປະກາສະນິຍະບັດ:
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ: ປບສ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Library and Information Sciences
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ: BLI

3. ໜວ່ຍງານຮັບຜິດຊອບ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໂທ: 021 770876, 770877, ໂທລະສານ (fax) (856-21) 770381.
- ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ. ໂທ: (856 20) 5555 7689, Email: dexanourath@ @nuol.edu.la or dexanourathyahoo.com
- ຮສ. ປອ. ບຸນທະວີ ສໍສໍາພັນ. ໂທ: (85620) 55614149, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ຮສ ປອ ຄໍາມະນີ ສຸລິເດດ ໂທ: 020 9801403, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ປອ. ສົມຄິດ ບູລິດໍາ ໂທ: 020 2243 9023, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ອຈ. ສີສະຫວັນ ລິນສະຫວັດ. ໂທ: 020 9650 748 / 5618 556, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. ຊື່ຫຼັກສູດ (Curriculum)
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສີລະປະສາດ ສາຂາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ( ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ )
Bachelor of Arts in Politic and Public Administration
2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ (Diploma)
ປະລິນຍາຕີ ສີລະປະສາດ ສາຂາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ
Bachelor of Arts in Politic and Public Administration
3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ (Responsible Unit)
ພາກວິຊາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

1. ຊື່ຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີສີລະປະສາດປະຍຸກ ສາຂາ ສັງຄົມສົງເຄາະ

- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Applied Arts in Social Work (BASW)
2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:
- ຊື່ເຕັມ (ພາສາລາວ): ປະລິນຍາຕີ ສີລະປະສາດປະຍຸກ (ນຳໃຊ້) ສາຂາ ສັງຄົມສົງເຄາະ
- ຊື່ເຕັມ (ພາສາອັງກິດ): Bachelor of Applied Arts in Social Work
- ຊື່ຫຍໍ້ (ພາສາລາວ): ປຕ ສຄ
- ຊື່ຫຍໍ້ (ພາສາອັງກິດ): BA SW
3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ຄະນະອາຈານພາກວິຊາ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພດັທະນາ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມຊ. ເບໂີທ: 020 7839475, 020 5699080, Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.