ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພະແນກ

   ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາເປັນໜຶ່ງໃນ 6 ພະແນກທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງກ່ອນປີ  2004 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາໄດ້ຮວມເຂົ້າກັບພະແນກວິຊາການ, ມາເຖິງປີ 2004 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ວຽກງານເພື່ອອໍານວນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ສະດວກໃນການດໍາເນີນວຽກງານ. ສະນັ້ນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຈຶ່ງໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກພະແນກວິຊາການຢ່າງເປັນທາງການໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

  • ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະບໍດີ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ.
  • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີປັບປຸງກົດລະບຽບຂອງນັກສຶກສາ.
  • ຄຸ້ມຄອງການປະພຶດ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຄຸນສົມບັດຂອງນັກສຶກສາປະຈຳພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີແລ້ວລາຍງານຕໍ່ຄະນະບໍດີ.
  • ຄົ້ນຄ້ວາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
  • ວາງແຜນ ແລະ ຊີ້ນຳສ້າງປະຕິທິນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະປະເພດປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະອາທິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
  • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ທຶນການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາ.
  • ປະສານງານກັບພາກວິຊາ, ພະແນກວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນເອກະພາບ.
  • ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ.

 ຄໍາຂັວນ

   ຄອບຄົວໜຶ່ງດຽວ ສາມັກຄີ ຮ່ວມແຮງ ຮ່ວມໃຈ ໄຝ່ພັດທະນານັກສຶກສາ ຫາຄວາມຮູ້ຄູ່ຄຸນນະທໍາ

  • ພະນັກງານ-ອາຈານຂອງພະແນກ

   ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ປະກອບມີພະນັກງານ-ອາຈານທັງໝົດ 5 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ

 

ໂຄງຮ່າງພະແນກ ຄຄ ນສ