ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ

ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ ຂຽນຫຍໍ້ ພກງ ເປັນພະແນກໜຶ່ງທີ່ນອນໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ເປັເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ້ານການເງິນຢູ່ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ເຊິ່ງມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: