• ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພາກວິຊາ

ຄະນາຈານພາກວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ 

ພາກວິຊາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ເດືອນ ມັງກອນປີ 1986 ເອີ້ນວ່າ: ພະແນກທິດສະດີມາກ-ເລນິນ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ (ມສຄ) ມີຈຸດປະສົງ ສ້າງຄູສອນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ; ປີ 1992 ໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ປ່ຽນຊື່ເປັນພະແນກວິທະຍາສາດການເມືອງ; ປີ 1996 ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດການເມືອງໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນພາກວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພາສາວັນນະຄະດີ ແລະ ມະນຸດສາດ; ໃນປີ 2000  ພາກວິຊາໄດ້ຂຶ້ນກັບຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ; ປີ 2011 ໄດ້ແຍກເປັນ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາການເມືອງ ແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ ແລະພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະການພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ພາກວິຊາໄດ້ດຳເນີນການຮຽນການສອນໃນຫຼາຍຫຼັກສູດມາແລ້ວຄື: ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 2+3, 1+4, 0+4 ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີເຄີ່ງ. ໃນປັດຈຸບັນມີ 2 ຫຼັກສູດຄື: ລະບົບ 4 ປີ ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ.

 • ປັດຊະຍາຂອງຫຼັກສູດ

ພາກວິຊາການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດມີວິໄສທັດສ້າງນັກວິຊາການທາງການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີໂລກະທັດວິທະຍາສາດ, ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນການເມືອງ ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນເພື່ອຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮຽນຮູ້ດ້ານການເມືອງ ແລະ ບໍລິ ຫານລັດຖະກິດ ຈິ່ງມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ການເສີມສ້າງ, ບູລະ ນະ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.-

 • ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

          ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານນັກວິຊາການໃນຂະແໜງການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄິດຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະການເມືອງຖືກຕ້ອງ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດຮັກລະບອບ ໃໝ່, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ມີຄວາມສາມັກຄີບັນ ດາເຜົ່າ, ຮູ້ອານຸຮັກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.

     ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາການ,ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກອາຊີບຂອງຕົນກ່ຽວກັບການເມືອງ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ.

       ຜູ້ສໍາເລັດໃນການສຶກສາໃນສາຂານີ້ ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັນດາສໍານັກງານ ອົງການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານກັບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

       ຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາຕາມຫຼັກສູດການເມືອງ ແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ ສາມາດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບທີ່ສູງກ່ວາໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 • ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

          ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງພາກວິຊາການ ເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດປະກອບ ດວ້ຍຫົວໜ້າພາກວິຊາ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ 2 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ມີ 3 ໜ່ວຍວິຊາຄື: ໜ່ວຍວິຊາປັດຊະຍາ ແລະ ເສດຖະສາດການເມືອງ, ໜ່ວຍວິຊາການເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາ, ໜ່ວຍວິຊາກົດ ໝາຍ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ. ໃນແຕ່ລະໜ່ວຍວິຊາມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ. ມີອາຈານສອນປະຈໍາໃນຫຼັກສູດ 16 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ. ປະລິນຍາເອກ 1 ທ່ານ, ປະລິນຍາໂທ 14 ທ່ານ, ກໍາລັງສຶກສາປະລິນຍາໂທ 1 ທ່ານ. ຮອງສາດສະດາຈານ 1 ທ່ານ, ອາຈານ 5 ທ່ານ, ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 6 ທ່ານ

 • ລະບົບການສຶກສາ

     ລະບົບການສຶກສາແບບໜ່ວຍກິດ, 1 ໜ່ວຍກິດເທົ່າກັບ:

 • 1 ຊົ່ວໂມງປາຖັກກະຖາ ຫຼືທິດສະດີເທົ່າກັບ 1 ໜວ່ຍກິດ
 • 2 ຊົ່ວໂມຂຶ້ນນໍາພາຄົ້ນຄວ້າເທົ່າ 1 ໜ່ວຍກິດ.
 • 3 ຊົ່ວໂມງຄົ້ນຄວ້າດວ້ຍຕົນເອງເທົ່າ 1 ໜ່ວຍກິດ.
 • ໜຶ່ງສົກສຶກສາແບ່ງເປັນ 2 ພາກຮຽນ
 • ໜຶ່ງພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນແລະ ສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ.
 • ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ 5 ວັນ (ຈັນ-ສຸກ) ຕໍ່າສຸດ 20 ຊົ່ວໂມງ, ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ.
 • ໜຶ່ງວັນຮຽນ 4 ຊົ່ວໂມງ ສູງສຸດ 7 ຊົ່ວໂມງ.
 • ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບສາຂານີ້ຕ້ອງຮຽນ 139-145 ໜ່ວຍກິດຈິ່ງເອີ້ນວ່າຈົບຫຼັກສູດການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ.
 • ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ
 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີລະບົບ 0+4 ປີ

ການກຳນົດໝວດວິຊາປະກອບດວ້ຍ 4 ໝວດວິຊາຄື:

 • ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 20 ໜ່ວຍກິດ
 • ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ 49 ໜ່ວຍກິດ
 • ໝວດວິຊາສະເພາະ 66 ໜ່ວຍກິດ.
 • ໝວດວິຊາເລືອເສລີ 2-4 ໜ່ວຍກິດ.
 • ລວມທັງໝົດ: 139 ໜ່ວຍກິດ

 • ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພາກວິຊາ

ຄະນາຈານພາກວິຊາການເມືອງແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ 

ພາກວິຊາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ເດືອນ ມັງກອນປີ 1986 ເອີ້ນວ່າ: ພະແນກທິດສະດີມາກ-ເລນິນ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ (ມສຄ) ມີຈຸດປະສົງ ສ້າງຄູສອນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ; ປີ 1992 ໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ປ່ຽນຊື່ເປັນພະແນກວິທະຍາສາດການເມືອງ; ປີ 1996 ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດການເມືອງໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນພາກວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພາສາວັນນະຄະດີ ແລະ ມະນຸດສາດ; ໃນປີ 2000  ພາກວິຊາໄດ້ຂຶ້ນກັບຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ; ປີ 2011 ໄດ້ແຍກເປັນ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາການເມືອງ ແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ ແລະພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະການພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ພາກວິຊາໄດ້ດຳເນີນການຮຽນການສອນໃນຫຼາຍຫຼັກສູດມາແລ້ວຄື: ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 2+3, 1+4, 0+4 ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີເຄີ່ງ. ໃນປັດຈຸບັນມີ 2 ຫຼັກສູດຄື: ລະບົບ 4 ປີ ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ.

 • ປັດຊະຍາຂອງຫຼັກສູດ

ພາກວິຊາການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດມີວິໄສທັດສ້າງນັກວິຊາການທາງການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີໂລກະທັດວິທະຍາສາດ, ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນການເມືອງ ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນເພື່ອຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮຽນຮູ້ດ້ານການເມືອງ ແລະ ບໍລິ ຫານລັດຖະກິດ ຈິ່ງມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ການເສີມສ້າງ, ບູລະ ນະ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.-

 • ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

          ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານນັກວິຊາການໃນຂະແໜງການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄິດຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະການເມືອງຖືກຕ້ອງ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດຮັກລະບອບ ໃໝ່, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ມີຄວາມສາມັກຄີບັນ ດາເຜົ່າ, ຮູ້ອານຸຮັກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.

     ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາການ,ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກອາຊີບຂອງຕົນກ່ຽວກັບການເມືອງ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ.

       ຜູ້ສໍາເລັດໃນການສຶກສາໃນສາຂານີ້ ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັນດາສໍານັກງານ ອົງການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານກັບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

       ຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາຕາມຫຼັກສູດການເມືອງ ແລະບໍລິຫານລັດຖະກິດ ສາມາດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບທີ່ສູງກ່ວາໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 • ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

          ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງພາກວິຊາການ ເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດປະກອບ ດວ້ຍຫົວໜ້າພາກວິຊາ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ 2 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ມີ 3 ໜ່ວຍວິຊາຄື: ໜ່ວຍວິຊາປັດຊະຍາ ແລະ ເສດຖະສາດການເມືອງ, ໜ່ວຍວິຊາການເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາ, ໜ່ວຍວິຊາກົດ ໝາຍ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ. ໃນແຕ່ລະໜ່ວຍວິຊາມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ. ມີອາຈານສອນປະຈໍາໃນຫຼັກສູດ 16 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ. ປະລິນຍາເອກ 1 ທ່ານ, ປະລິນຍາໂທ 14 ທ່ານ, ກໍາລັງສຶກສາປະລິນຍາໂທ 1 ທ່ານ. ຮອງສາດສະດາຈານ 1 ທ່ານ, ອາຈານ 5 ທ່ານ, ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 6 ທ່ານ

 • ລະບົບການສຶກສາ

     ລະບົບການສຶກສາແບບໜ່ວຍກິດ, 1 ໜ່ວຍກິດເທົ່າກັບ:

 • 1 ຊົ່ວໂມງປາຖັກກະຖາ ຫຼືທິດສະດີເທົ່າກັບ 1 ໜວ່ຍກິດ
 • 2 ຊົ່ວໂມຂຶ້ນນໍາພາຄົ້ນຄວ້າເທົ່າ 1 ໜ່ວຍກິດ.
 • 3 ຊົ່ວໂມງຄົ້ນຄວ້າດວ້ຍຕົນເອງເທົ່າ 1 ໜ່ວຍກິດ.
 • ໜຶ່ງສົກສຶກສາແບ່ງເປັນ 2 ພາກຮຽນ
 • ໜຶ່ງພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນແລະ ສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ.
 • ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ 5 ວັນ (ຈັນ-ສຸກ) ຕໍ່າສຸດ 20 ຊົ່ວໂມງ, ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ.
 • ໜຶ່ງວັນຮຽນ 4 ຊົ່ວໂມງ ສູງສຸດ 7 ຊົ່ວໂມງ.
 • ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບສາຂານີ້ຕ້ອງຮຽນ 139-145 ໜ່ວຍກິດຈິ່ງເອີ້ນວ່າຈົບຫຼັກສູດການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ.
 • ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ
 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີລະບົບ 0+4 ປີ

ການກຳນົດໝວດວິຊາປະກອບດວ້ຍ 4 ໝວດວິຊາຄື:

 • ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 20 ໜ່ວຍກິດ
 • ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ 49 ໜ່ວຍກິດ
 • ໝວດວິຊາສະເພາະ 66 ໜ່ວຍກິດ.
 • ໝວດວິຊາເລືອເສລີ 2-4 ໜ່ວຍກິດ.
 • ລວມທັງໝົດ: 139 ໜ່ວຍກິດ