ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ

ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ທຳອິດເປັນຫຼັກສູດໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ສັງຄົມວິທະຍາ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ ຂຶ້ນກັບພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດການເມືອງ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນວັນທີ 11/01/2006 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 63/ສສ.ອສ/06 ຂອງທ່ານຜູ້ວ່າການລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ.

ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2010 ຫຼັກສູດສັງຄົມວິທະຍາ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງມາເປັນພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 1360/ມຊ.ຈຕ.

ປັດຈຸບັນພາກວິຊາໄດ້ເປີດຫຼັກສູດໃໝ່ລະດັບປະລິນຍາຕີ 2 ຫຼັກສູດ (ລະບົບ 4 ປີ ) ຄື:

1) ຫຼັກສູດ ສັງຄົມສົງເຄາະ;

  2) ຫຼັກສູດ ພັດທະນາຊຸມຊົນ-ຊົນນະບົດ

ທັງ​ສອງຫຼັກ​ສູດນີ້ໄດ້ເລີ່ມຮັບນັກສຶກສາ ໃນສົກສຶກສາ 2011-2012

ນອກຈາກນີ້ທັງສອງຫຼັກສູດຂ້າງເທິງແລ້ວ ພາກວິ​ຊາ ຍັງ​ໄດ້​ບໍ​ລິ​ການຫຼັກ​ສູດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ວຽກ​ງານ​ສັງ​ຄົມ​ສົງ​ເຄາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເດັກ ແລະ ຄອບ​ຄົວ; ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ເພດ​ພາ​ວະ.

ປັດຊະຍາ:

ການພັດທະນາຊົນນະບົດແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານຂອງຊາດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ, ການພັດທະນາ ແມ່ນກຸນແຈອັນສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກ. ລັດແມ່ນກົນໄກຫຼັກຂອງການພັດທະນາໃນຖານະທີ່ເປັນອົງກອນທີ່ມີອຳນາດທາງສັງຄົມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມແມ່ນກົນໄກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.ການສ້າງຫຼັກສູດ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຫຼັກສູດພັດທະນາຊຸມຊົນ-ຊົນນະບົດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ

ຄວາມສາມາດຂອງນັກສຶກສາພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຫຼັກສູດ:

  • ຫຼັກສູດ ສັງຄົມສົງເຄາະ

       1. ສາມາດເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການສັງຄົມສົງເຄາະ,           ສະຫວັດດີການ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

       2.     ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະວິຊາຊີບດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

3. ສາມາດປະກອບເປັນອາຊີບເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

  • ຫຼັກສູດ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ

1. ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແນວຄວາມຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດເປັນຢ່າງດີ;

2. ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະວິຊາຊີບດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະຊົນນະບົດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;

3. ສາມາດປະກອບອາຊີບດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໃນການດຳລົງຊີວິດ.

ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດ:

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດ ທະນາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຊັ່ນ: ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ອົງການພັດ ທະນາຊົນນະ-ບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ອົງກອນບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ. ນອກຈາກນີ້ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຍັງສາມາດເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (NGOs & INGOs), ສູນ, ມູນນິທິ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ວຽກງານສິດທິມະນຸດ, ວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ວຽກ

ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ພົວ​ພັນ:
ໂທ: 020 55699080, 020 77169980, 020 99179077
ໂທ/ແຟັກ: 021770876
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0
0
0
s2sdefault

ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ທຳອິດເປັນຫຼັກສູດໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ສັງຄົມວິທະຍາ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ ຂຶ້ນກັບພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດການເມືອງ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນວັນທີ 11/01/2006 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 63/ສສ.ອສ/06 ຂອງທ່ານຜູ້ວ່າການລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ.

ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2010 ຫຼັກສູດສັງຄົມວິທະຍາ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງມາເປັນພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 1360/ມຊ.ຈຕ.

ປັດຈຸບັນພາກວິຊາໄດ້ເປີດຫຼັກສູດໃໝ່ລະດັບປະລິນຍາຕີ 2 ຫຼັກສູດ (ລະບົບ 4 ປີ ) ຄື:

1) ຫຼັກສູດ ສັງຄົມສົງເຄາະ;

  2) ຫຼັກສູດ ພັດທະນາຊຸມຊົນ-ຊົນນະບົດ

ທັງ​ສອງຫຼັກ​ສູດນີ້ໄດ້ເລີ່ມຮັບນັກສຶກສາ ໃນສົກສຶກສາ 2011-2012

ນອກຈາກນີ້ທັງສອງຫຼັກສູດຂ້າງເທິງແລ້ວ ພາກວິ​ຊາ ຍັງ​ໄດ້​ບໍ​ລິ​ການຫຼັກ​ສູດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ວຽກ​ງານ​ສັງ​ຄົມ​ສົງ​ເຄາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເດັກ ແລະ ຄອບ​ຄົວ; ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ເພດ​ພາ​ວະ.

ປັດຊະຍາ:

ການພັດທະນາຊົນນະບົດແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານຂອງຊາດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ, ການພັດທະນາ ແມ່ນກຸນແຈອັນສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກ. ລັດແມ່ນກົນໄກຫຼັກຂອງການພັດທະນາໃນຖານະທີ່ເປັນອົງກອນທີ່ມີອຳນາດທາງສັງຄົມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມແມ່ນກົນໄກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.ການສ້າງຫຼັກສູດ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຫຼັກສູດພັດທະນາຊຸມຊົນ-ຊົນນະບົດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ

ຄວາມສາມາດຂອງນັກສຶກສາພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຫຼັກສູດ:

  • ຫຼັກສູດ ສັງຄົມສົງເຄາະ

       1. ສາມາດເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການສັງຄົມສົງເຄາະ,           ສະຫວັດດີການ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

       2.     ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະວິຊາຊີບດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

3. ສາມາດປະກອບເປັນອາຊີບເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

  • ຫຼັກສູດ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ

1. ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແນວຄວາມຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດເປັນຢ່າງດີ;

2. ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະວິຊາຊີບດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະຊົນນະບົດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;

3. ສາມາດປະກອບອາຊີບດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໃນການດຳລົງຊີວິດ.

ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດ:

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດ ທະນາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຊັ່ນ: ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ອົງການພັດ ທະນາຊົນນະ-ບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ອົງກອນບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ. ນອກຈາກນີ້ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຍັງສາມາດເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (NGOs & INGOs), ສູນ, ມູນນິທິ, ສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ວຽກງານສິດທິມະນຸດ, ວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ວຽກ

ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ພົວ​ພັນ:
ໂທ: 020 55699080, 020 77169980, 020 99179077
ໂທ/ແຟັກ: 021770876
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ