1. ຊື່ຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ການທ່ອງທ່ຽວ
(Bachelor of Art Program in Tourism)
2. ຊື່ປະກາສະນີິຍະບັດ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ :ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art in Tourism
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ : ປ ສ ທ
-ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ : B. A. T
3. ໜ່ວຍງານທ
ີ່ຮັບຜິດຊອບ :ພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວແລະ ການໂຮງແຮມ,
ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ