1. ຊື່ຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ການໂຮງແຮມ
(Bachelor of Art Program in Hotel)
2. ຊື່ປະກາສະນິີຍະບັດ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ: ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການໂຮງແຮມ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art in Hotel
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ: ປ ສ ຮ
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ: B. A. H
3. ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວແລະ ການໂຮງແຮມ
ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ