1. ຊືື່ຫຼັກສູດ (Curriculum)

- ຊືື່ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ

- ຊືື່ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Politics and Public Administration (B.P.A)


2. ຊືື່ປະກາສະນິຍະບັດ (Diploma)

- ຊືື່ເຕັມພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ

- ຊືື່ຫຍໍໍ້ພາສາລາວ: ປ ກ ບ

- ຊືື່ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Politic and Public Administration

- ຊືື່ຫຍໍໍ້ພາສາອັງກິດ: (B.P.A)

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ (Responsible Unit)

ພາກວິຊາການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ( ມືຖື 020. 99801419 , 020.55713462)