1. ຊື່ຂອງຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ, ສາຂາວິຊາ ການໂຮງແຮມ
(Bachelor of Art Program in Hotel Management)
2. ຊື່ຂອງປະກາສະນິຍະບັດ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ການໂຮງແຮມ
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ: ປ ສ ຮ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art in Hotel Management
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ: B H M
3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ
ພາກວິຊາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.