1. ຊື່ຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ: ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ
- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts Program in Library and Information Sciences

2. ຊື່ປະກາສະນິຍະບັດ:
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ: ປບສ
- ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Arts in Library and Information Sciences
- ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ: BLI

3. ໜວ່ຍງານຮັບຜິດຊອບ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໂທ: 021 770876, 770877, ໂທລະສານ (fax) (856-21) 770381.
- ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ. ໂທ: (856 20) 5555 7689, Email: dexanourath@ @nuol.edu.la or dexanourathyahoo.com
- ຮສ. ປອ. ບຸນທະວີ ສໍສໍາພັນ. ໂທ: (85620) 55614149, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ຮສ ປອ ຄໍາມະນີ ສຸລິເດດ ໂທ: 020 9801403, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ປອ. ສົມຄິດ ບູລິດໍາ ໂທ: 020 2243 9023, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ອຈ. ສີສະຫວັນ ລິນສະຫວັດ. ໂທ: 020 9650 748 / 5618 556, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.