1. ຊື່ ຫຼັກສູດ

- ຊື່ພາສາລາວ : ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາວິຊາບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

- ຊື່ພາສາອັງກິດ : Bachelor of Arts Program In Archaeology And Cultural Resources Management

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

- ຊື່ເຕັມພາສາລາວ : ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄູ້ມຄອງມໍລະດົກ

- ຊື່ຫຍໍ້ພາສາລາວ : ບ.ກ

- ຊື່ເຕັມພາສາອັງກິດ : Bachelor of Arts ( Archaeology And Cultural Resources Management )

- ຊື່ຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ : BA (Archaeology And Cultural Resources Management)

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ພາກວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ( ມ ຖ : 020 55565499)