1. ຊື່ຫຼັກສູດ (Curriculum)
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສີລະປະສາດ ສາຂາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ( ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ )
Bachelor of Arts in Politic and Public Administration
2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ (Diploma)
ປະລິນຍາຕີ ສີລະປະສາດ ສາຂາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ
Bachelor of Arts in Politic and Public Administration
3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ (Responsible Unit)
ພາກວິຊາ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ