1. ຊື່ຫຼັກສູດ
- ຊື່ພາສາລາວ : ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ

- ຊື່ພາສາອັງກິດ : Bachelor of Arts Program In History And Anthropology
2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ
- ຊື່ເຕັມພາສາລາວ : ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ

- ຊື່ຫຍໍ້ພາສາລາວ : ປມ
- ຊື່ເຕັມພາສາອັງກິດ : Bachelor of Arts in History And Anthropology.

- ຊື່ຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ : B A ( H A)
3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມ ຖ : 020 55565499)