1. ຊື່ຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີສີລະປະສາດປະຍຸກ ສາຂາ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Applied Arts in Community and Rural Development
2. ຊື່ປະກາສະນິຍະບັດ:

- ຊື່ເຕັມ (ພາສາລາວ): ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດປະຍຸກ ສາຂາ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
- ຊື່ຫຍໍ້ (ພາສາລາວ): ປຕ ພຊບ
- ຊື່ຫຍໍ້ (ພາສາອັງກິດ): BAA. CRD
3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ຄະນະອາຈານພາກວິຊາ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພດັທະນາ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມຊ. ເບໂີທ: 020 7839475, Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.