1. ຊື່ຂອງຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດສາດ

     Bachelor of Science in Geography and Geometrics

2. ຊື່ຂອງປະກາສະນິຍະບັດ

  • ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ:    ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດສາດ
  • ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ:      ປ ວ ພ
  • ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ:  Bachelor of Science in Geography and Geometrics
  • ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ:    B S G

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

   ພາກວິຊາພູມີສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ