1. ຊື່ຫຼັກສູດ:
- ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີສີລະປະສາດປະຍຸກ ສາຂາ ສັງຄົມສົງເຄາະ

- ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Applied Arts in Social Work (BASW)
2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:
- ຊື່ເຕັມ (ພາສາລາວ): ປະລິນຍາຕີ ສີລະປະສາດປະຍຸກ (ນຳໃຊ້) ສາຂາ ສັງຄົມສົງເຄາະ
- ຊື່ເຕັມ (ພາສາອັງກິດ): Bachelor of Applied Arts in Social Work
- ຊື່ຫຍໍ້ (ພາສາລາວ): ປຕ ສຄ
- ຊື່ຫຍໍ້ (ພາສາອັງກິດ): BA SW
3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ຄະນະອາຈານພາກວິຊາ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພດັທະນາ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມຊ. ເບໂີທ: 020 7839475, 020 5699080, Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.