ພາກວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງປາກລາຍໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການສຳຫຼວດທາງບູຮານຄະດີພາຍໃຕ້ ໂຄງການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳປະເພດຮູບສະຫຼັກຫີນທີ່ເມືອງປາກລາຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ 6 ບ້ານ 1 ວັດ ແລະ 1 ດອນ.  ຊຶ່ງໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2022 ທີມງານໄດ້ສຳຫຼວດພົບຫີນສະຫຼັກຮູບພາບ ຫຼື ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ ກ້ອນຮູບ ທີ່ບ້ານແຄ ເມືອງປາກລາຍ ສັນນິຖານວ່າມີອາຍຸໃນຍຸກເຫຼັກ ນອນໃນຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ.  ການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ ທີມງານໄດ້ສໍາຫຼວດຢູ່ທີ່ບ້ານຜາລຽບ ແລະ ດອນຮອນ ຊຶ່ງເປັນເຂດເມືອງເກົ່າ ທີ່ສໍາຄັນໃນອານາຄົດອາດຈະສູນຫາຍໄປເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ.  ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກ UNESCO ແລະ ຈະດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ.

ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ

https://drive.google.com/drive/folders/1Uai2PKYoM5tm0lZ3Bc53IJ5hyDvxTDCq?usp=share_link

English is below:

The research team of History and Archaeology Department, Faculty of Social Sciences, National University of Laos, in partnership with Provincial Department of Information, Culture and Tourism and District Division of Information, Culture and Tourism, has conducted archaeological survey under the Pak Lai Rock Art Cultural Preservation in Laos which funded by UNESCO.  The field research included 6 villages, 1 temple and 1 Iceland.  On December 1, 2022 the survey team found the craving rock art (Kone Houp is named by local villagers) in Ban Khae, Pak Lai district and it might be created in the iron age.  Also, the team has carried out the survey in Ban Pha Liep and Done Hone where was an ancient city as well as might be disappeared in the future due to the impact of hydro power dam development project.