ສູນເພດພາວະສຶກສາ (GSC) ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ (ແບບອອນລາຍ) ກ່ຽວກັບ “ຄວາມສະດຸ້ງໄວຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ” ໃນວັນທີ 27-28/1/2022, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມໂດຍ EU, DZ SDC, CEGGA, GIZ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີສຸພັນ ທອງສາຍທະລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸຕິທຳ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, Mr. Erik Haggqvist ຫົວໜ້າແຜນງານ CEGGA ແລະ ທ່ານ ປອ ນ. ຈຳປາທອງ ໂພຈັນທິລາດ ຫົວໜ້າສູນເພດພາວະສຶກສາ ຄສຄ ມຊ. ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານບົນພື້ນຖານເພດພາວະຮ່ວມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ, ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸຕິທຳ ແລະ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ທີມງານ CEGGA  ແລະ ທິມງານອາຈານໃນສູນເພດພາວະສຶກສາ ຄສຄ ມຊ.

ເນື້ອໃນຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເພດພາວະ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາຍກ່ຽວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄວາມເປັນທຳທາງເພດ, ການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ, ການເບິ່ງບັນຫາດ້ວຍມຸມມອງຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດຕໍ່ກໍລະນີການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ມີການບັນຍາຍ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນຖາມ-ຕອບສອດແຊກເຂົ້າໃນກິດຈະກຳ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ແລະ ການນຳສະເໜີເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນພ້ອມທັງມີການສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງສຳເລັດຕາມແຜນຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ວາງໄວ້.

ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RTC), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແນະນຳຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-21/01/2022 ທີ່ເຮືອນພັກແຄມງື່ມ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ (PICE-LENS2-006), ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ປອ. ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ກ່ຽວກັບການແນະນຳຂອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້1) ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 2) ແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, 3) ປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ, 4) ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, 5) ການເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຈຳກັດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ, 6) ການອະນຸຮັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ມີຊີວິດແບບຍືນຍົງ, 7) ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ/ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນດັ້ງເດີມທີ່ຖືກປະປ່ອຍຢູ່ເຂດລຸ່ມຊາຮາຣາຂອງອາຟຣິກາ, 8) ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, 9) ສື່ກາງທາງການເງິນ ແລະ 10) ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ສຳເລັດຕາມແຜນຂອງການຝຶກອົບຮົມຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 16 ທັນວາ 2021 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2020-2021 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2021-2022 (ແບບອອນລາຍ) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ໂພສີ ທິບດາວັນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຮອງຄະນະບໍດີ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ/ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າສູນ,  ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານທົ່ວຄສຄ, ບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ພ້ອມທັງຕົວແທນນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທເຂົ້າຮ່ວມ. ພິທິດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການຜ່ານບົດສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2020-2021 ແລະ ຜ່ານແຜນການປະຈໍາສົກຮຽນ 2021-2022, ພ້ອມທັງຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍ້ອງຍໍນັກສຶກສາດີເດັ່ນປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ ທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ໄດ້ໃຫ້​​ຄຳ​ໂອ​ວາດຕໍ່ກັບພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກ​ສຶກ​ສາ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ, ຮັກ​ສາຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ, ການມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ​ສະ​ຕິ​ຕໍ່ຕົນເອງ ​ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ, ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາວິຊາການ ຮັກ​ສາ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ເຖິງວ່າ​ຈັດ​ການ​ສອນ​ແບບ​ອອນ​ລາຍ,  ທັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ກໍຄືພ​ັດ​ທະ​ນາຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນ ເພິ່ນຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ນັກສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ນັກສຶກສາສືບຕໍ່ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງທີ່ດີ, ມີສິນທຳປະຕິວັດ, ມີແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ, ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ ກໍ​ຄືການຈັດຕັ້ງ, ເອົາໃຈໃສ່ຮຽນຮູ້ ມີສ່ວນຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດຳເນີນໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ, 5 ຫຼັກມູນ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມກໍໄດ້ຂຶ້ນຮັບຄຳໂອວາດຈາກທ່ານຮອງອະທິການ​ບໍ​ດີ ໂດຍ​ຢືນ​ຢັນທີ່​ຈະ​ນຳ​​ເອົາ​ຄໍ​າຄິດເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຮອງ​ອະ​ທິ​ການ​ບໍ​ດີໄປເປັນແນວທາງໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ການ​ສົກ​ຮຽນ 2021-2022 ໃຫ້​ປາ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສືບ​ຕໍ່ພັດທະນາຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ກໍຄືມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫ້​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ຢ່າງບໍ່​ຢຸດຢັ້ງ. ພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ​ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມສາມເອກະສານສຳຄັນຂອງພັກ (ແບບອອນລາຍ) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄະນະພັກຮາກຖານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ/ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າສູນ,  ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານທົ່ວຄສຄ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 3 ເອ​ກະ​ສານສໍາຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ເອກະສານຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສະບັບເລກທີ 01/ກມສພ, ລົງວັນທີ 26/7/2021, ເຊິ່ງບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນທະວີ ສໍສຳພັນ ຮອງເລຂາຄະ​ນະພັກຮາກຖານ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ສຳຄັນດັ່ງນີ້:
 • ການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນວາລະແຫ່ງຊາດດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
 • ເພີ່ມທະວີການນຳພາຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
 • ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.
 1. ເອກະສານຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກແຕ່ລະຂັ້ນຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ສະບັບເລກທີ 02/ກມສພ, ລົງວັນທີ 26/7/2021, ເຊິ່ງບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ຮສ. . ສະເຫຼີມສັກ ພາບຸດດີ ປະ​ທານກວດ​ກາ ຄະນະພັກຮາກຖານ, ຮອງຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ປະກອບມີ 8 ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:
 • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ
 • ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນຈິດໃຈສຳຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໂດຍປະຕິບັດ 3 ຫຼັກການ, 2 ຍຶດໝັ້ນ, 2 ມາດຕະການ ແລະ 3 ຕ້ານ
 • ເພີ່ມທະວີການນຳພາຊີ້ນຳອົງການປົກຄອງກໍຄືບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
 • ເພີ່ມທະວີຍົກລະດັບການນຳພາຊີ້ນຳ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
 • ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃນການນຳພາຊີ້ນຳແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
 • ທຸກຊັ້ນຄົນພາຍໃນປະເທດຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ຮ່ວມມື, ຕິດຕາມກວດກາຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
 • ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ, ມານະຈິດ, ທຸ່ມເທສະຕິປັນຍາ, ກຳລັງວັງຊາ, ນໍາໃຊ້ແຮງງານກໍາລັງສັງລວມເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ.
 • ເອກະສານມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ວຽກງານພະນັກງານ ສະບັບເລກທີ 03/ກມສພ, ລົງວັນທີ 30/9/2021, ເຊິ່ງ ບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ເລຂາຄະ​ນະພັກຮາກຖານ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຊຶ່ງປະກອບມີ 4 ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:
 • ທິດນຳຕໍ່ວຽກງານພະນັກງານ
 • ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານພະນັກງານ
 • ທິດທາງສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ
 • ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ​ ໂດຍ​ມີ​ການແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ປຽບ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ. ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ກອງ​ປະ​ຊຸມຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ຈາກ​ທ່ານ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແບບ​ໃໝ່ ແລະ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຕໍ່​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ພາກ​ສ່ວນ ແຕ່​ລະ​ບຸກ​ຄົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ທັງ​ວຽກ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ວິ​ຊາ​ການ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ສາ​ມາດ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໄດ້​ທ່າມ​ກາງ​ສະ​ພາບ​ໂຄວິດ​ຍັງ​ແຜ່ລະ​ບາດ​.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2021 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ແລະ ປະເມີນບຸກຄະລາກອນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 3 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 207 ອາຄານພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ໂພສີ ທິບດາວັນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີຜູູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 58 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອທາບທາມເປົ້າໝາຍຮອງຄະນະບໍດີ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2-5, ການປະເມີນວ່າການຫົວໜ້າພາກປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ທາບທາມເປົ້າໝາຍຫົວໜ້າພາກວິຊາການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2-4 ແລະ ບັນດາອາຈານທີ່ສັງກັດພາຍໃນພາກວິຊາເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ ທາບທາມ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-9/04/2021 ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RTC), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແນະນຳຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ເຮືອນພັກແຄມງື່ມ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ (PICE-LENS2-006) ແລະ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຫົວໜ້າສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຄູສອນຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆຂອງມຊ ກ່ຽວກັບການແນະນຳຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງທະນາຄານໂລກ, ໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ1) ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 2) ແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, 3) ປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ, 4) ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, 5) ການເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຈຳກັດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ, 6) ການອະນຸຮັກຊີວະນານາພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ມີຊີວິດແບບຍືນຍົງ, 7) ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ/ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນດັ້ງເດີມທີ່ຖືກປະປ່ອຍຢູ່ເຂດລຸ່ມຊາຮາຣາຂອງອາຟຣິກາ, 8) ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ 9) ສື່ກາງທາງການເງິນ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ເປັນໄປຕາມແຜນຂອງການຝຶກອົບຮົມຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31/3/2021-4/4/2021 ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມເດິແກຣນ ຣີເວີຊາຍ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ປອ ບຸນທະວີ ສໍສຳພັນ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງແຂກຮັບເຊີນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວຽກງານສັງຄົມສົງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະ ບົດຮຽນດ້ານວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ບົດຮຽນການປະຕິບັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະຈາກສູນເພື່ອນມິດ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ, ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາແມ່ ແລະ ເດັກ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການສົນທະນາກຸ່ມໃຫຍ່, ກຸ່ມຍ່ອຍ ແລະ ສຳພາດແບບຈັດກຸ່ມສົນທະນາ, ສໍາພາດເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນການສຳພາດພ້ອມທັງສະຫຼຸບຜົນ ແລະ ວາງແຜນສືບຕໍ່ໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.