ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2021 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ແລະ ປະເມີນບຸກຄະລາກອນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 3 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 207 ອາຄານພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ໂພສີ ທິບດາວັນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີຜູູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 58 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອທາບທາມເປົ້າໝາຍຮອງຄະນະບໍດີ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2-5, ການປະເມີນວ່າການຫົວໜ້າພາກປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ທາບທາມເປົ້າໝາຍຫົວໜ້າພາກວິຊາການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2-4 ແລະ ບັນດາອາຈານທີ່ສັງກັດພາຍໃນພາກວິຊາເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ ທາບທາມ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-9/04/2021 ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RTC), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແນະນຳຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ເຮືອນພັກແຄມງື່ມ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ (PICE-LENS2-006) ແລະ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຫົວໜ້າສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຄູສອນຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆຂອງມຊ ກ່ຽວກັບການແນະນຳຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງທະນາຄານໂລກ, ໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ1) ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 2) ແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, 3) ປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ, 4) ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ, 5) ການເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຈຳກັດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ, 6) ການອະນຸຮັກຊີວະນານາພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ມີຊີວິດແບບຍືນຍົງ, 7) ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ/ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນດັ້ງເດີມທີ່ຖືກປະປ່ອຍຢູ່ເຂດລຸ່ມຊາຮາຣາຂອງອາຟຣິກາ, 8) ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ 9) ສື່ກາງທາງການເງິນ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ເປັນໄປຕາມແຜນຂອງການຝຶກອົບຮົມຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31/3/2021-4/4/2021 ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມເດິແກຣນ ຣີເວີຊາຍ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ປອ ບຸນທະວີ ສໍສຳພັນ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງແຂກຮັບເຊີນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວຽກງານສັງຄົມສົງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະ ບົດຮຽນດ້ານວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ບົດຮຽນການປະຕິບັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະຈາກສູນເພື່ອນມິດ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ, ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາແມ່ ແລະ ເດັກ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການສົນທະນາກຸ່ມໃຫຍ່, ກຸ່ມຍ່ອຍ ແລະ ສຳພາດແບບຈັດກຸ່ມສົນທະນາ, ສໍາພາດເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນການສຳພາດພ້ອມທັງສະຫຼຸບຜົນ ແລະ ວາງແຜນສືບຕໍ່ໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ໃນວັນທີ 29/03/2021 ທ່ານ ຮສ ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ 11 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ.ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈຸດປະສົງໃນການເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນ 1)ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຂອບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສື່ມວນຊົນໃນການກະກຽມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນໂຄງຫານລົງທຶນ, 2) ເພື່ອສຸມໃສ່ການປະເມີນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ກອບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການກະກຽມໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, 3) ເພື່ອເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການລົງທຶນ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-21 ມີນາ 2021 ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານພັກຄູນຊັບ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງແຂກຮັບເຊີນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວຽກງານສັງຄົມສົງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການນຳສະເໜີໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ວາງອອກ, ລະບົບໜ່ວຍກິດ ແລະ ໄດ້ມີການທົດລອງປະຕິບັດ, ວິທີການປະເມີນຫຼັກສູດ, ສ້າງເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຫຼັກສູດ ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອເປັນແນວທາງໃນປັບປຸງຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ໃນວັນທີ 9 ມີນາ 2021 ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການຮ່ວມມືທາງວິຊາການລະຫວ່າງອົງການອຸຍນິເຊບ (UNICEF) ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະເມີນ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມມຊ ຊັ້ນ2, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ຮສ ປອ ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ຮັກສາການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດພ້ອມທັງຄະນະນໍາຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບັນຫາຫົວໜ້າຫ້ອງການໃນມຊ, ແຂກຮັບເຊີນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວຽກງານສັງຄົມສົງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການນຳສະເໜີຂອບການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການໂດຍຫຍໍ້, ຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ, ການປົກປ້ອງເດັກຂອງອົງການອຸຍນິເຊບ, ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຍັງໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອເປັນແນວທາງໃນປັບປຸງຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໃນຕໍ່ໜ້າ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RTC), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ໃນວັນທີ 23-27/02/2021 ທີ່ເຮືອນພັກແຄມງື່ມ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ (PICE-LENS2-006) ແລະ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຈາກໂຄງການນ້ຳງຽບ1 ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ 1) ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ບັນຫາສັງຄົມຈາກໂຄງການພັດທະນາ, 2) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ບັນຫາຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມທີ່ເກີດຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ, 3) ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ, ແຜນທົດແທນຄ່າເສຍຫຍ, ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ແຜນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, 4) ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຈັດສັນຍົກຍ້າຍໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບສາລະສົນເທດທາງພູມີສາດ, 5) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ດຳລັດ 84/ລບ, 5/4/2016), 6) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ (ດຳລັດ 45/ສພຊ, 15/6/2018), 7) ທາງເລືອກໃນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາໂດຍການປະກອບອາຊີບກະສິກຳ (ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່), 8) ທາງເລືອກໃນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາໂດຍການປະກອບອາຊີບ (ການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ), 9) ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ ແລະ 10) ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນໂຄງການພັດທະນາ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ເປັນໄປຕາມແຜນຂອງການຝຶກອົບຮົມຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

 

 

ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2021 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາທີ່ເນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 207 ພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 57 ທ່ານ ໃນນັ້ນມີຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າສູນ ແລະ ອາຈານສອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງປະເພດ 5 ຂຶ້ນໄປ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້່ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຮຽນ-ການສອນໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການຂຽນຮ່າງຫຼັກສູດວິຊາສອນ ແລະ ການກໍານົດຈໍານວນໜ່ວຍກິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູອາຈານພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບົບແຜນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ກໍຄືມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.